ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล   เดิมชื่อ “โรงเรียนพลประชานุกูล”
ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๔ เดิมตั้งอยู่ในที่ราชพัศดุ  ทิศตะวันตกติดกับบึงละเลิงหวายเป็นอาคารชั่วคราวทรงปั้น หยา เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๙ ย้ายไปตั้งอยู่บริเวณสถานีตำรวจเดิม  ติดถนนเมืองพล
ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์อนามัยแม่และเด็กปัจจุบัน  โดยสร้างเป็นอาคารเรียนแบบ ป. ๑ หลังคามุงสังกะสี กั้นห้องด้วยไม้ไผ่สาน ยกพื้นสูง  มีนายจันทร์ ปัญญาประดิษฐ์  เป็นครูใหญ่  พ.ศ. ๒๔๗๐
ของอำมาตย์ตรีพระศรีพลรัตน์นายอำเภอพล  ขณะนั้นได้จับจองที่ดินใหม่อันเป็นที่ตั้งโรงเรียน
ในปัจจุบันมีเนื้อที่ ๒๕  ไร่ และเริ่มสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นตัวตึก  แต่ไม่มีโครงเหล็กใช้เงินงบประมาณจากเงินศึกษาพลี จำนวน ๒๘,๕๓๖.๐๖ บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๗๑
พ.ศ. ๒๔๘๑ ได้โอนกิจการให้เทศบาลดำเนินการและเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ”
พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้สร้างอาคารชั่วคราว เป็นโรงยาวเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลัง จำนวน ๓ ห้องเรียน ขนาด ๖ X ๘ เมตร
พ.ศ. ๒๔๘๘ เทศบาลโอนการศึกษาคืนให้กระทรวงศึกษาธิการเพราะฐานะและรายได้ของเทศบาลไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้   ส่วนทรัพย์สินต่างๆ ยังเป็นของเทศบาล
พ.ศ. ๒๔๙๔ จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ศิษย์เก่า พ่อค้า ประชาชน และกระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณสมทบสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ขนาด ๖X๘ เมตร จำนวน ๓ ห้องเรียน
สินค่าก่อสร้าง ๓๐,๒๕๖ บาท เปิดให้เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๔๙๕
พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับอนุญาตให้เปิดเรียนชั้นเด็กเล็กอีก ๑ ห้องเรียน ต่อเติมอาคารเรียนชั่วคราวอีก ๑ ห้องเรียน โดยใช้เงินบำรุงการศึกษาเงินบริจาคและเงินสมทบจากเทศบาลเป็นเงิน ๑๑, ๐๖๐ บาท
พ.ศ. ๒๔๙๙ ได้สร้างอาคารเรียนหลังที่ ๓ ด้านทิศใต้อาคารตัวตึก ขนาด ๗ X ๙ เมตร
จากเงิน ก.ศส. จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท และเงินจากประชาชนอุทิศ จำนวน ๙,๘๗๑.๔๕ บาท
พ.ศ. ๒๕๐๐ นายวิญญู คุวานันท์  และนางมาลิน คุวานันท์ ภรรยาได้ซื้อเครื่องพิมพ์ดีด
คอลิวิตติ้ มอบให้โรงเรียน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๔,๖๕๐ บาท ในปีนี้ได้แบ่งนักเรียนส่วนหนึ่งไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดสระจันทรัตนาราม บ้านหนองแวง เป็นการแบ่งเบาภาระอาคารเรียนและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่มีบ้านอยู่ที่หนองแวง มีครูติดตามไปสอน ๔ คน คือ
นายศรีธนะ  แพนชัยภูมิ เป็นครูใหญ่  นายละมัย  แทนคำ   นายเกษม  โฮมเธาว์
และนางบุญสวน  สุภกุล เป็นครูประจำชั้น
พ.ศ. ๒๕๐๑ สร้างบ้านพักภารโรง ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๐๒ รื้ออาคารชั่วคราวไปสร้างเป็นโรงอาหาร โดยเทศบาลสนับสนุน  งบประมาณ  ๒,๐๐๐ บาท เงินบำรุงการศึกษา ๘๐๐ บาท  คณะครูเสียสละเพิ่ม ๓๐๐ บาท
ปีเดียวกันนี้  ได้แยกนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่คุ้มศรีเมืองพล บ้านหนองสมอ จำนวน ๑๒๘ คน
ไปเรียนที่โรงเรียนศรีเมืองพล ซึ่งจัดตั้งขึ้นใหม่อาศัยสถานที่บริเวณศรีเมืองพล ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นที่เรียน มีครูติดตามไป ๓ คน คือ นายสุดตา ทองดี เป็นครูใหญ่
นายสงวน  อภิรัตนวงศ์ และ นางละม่อม ประสิทธิพันธ์ เป็นครูประจำชั้น
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๐๒ ทำพิธียกเสาเอกหอประชุมโรงเรียนโดยยกเสาติดโครงหลังคามุงหญ้าคาเรียบร้อย อาศัยเงินครูเสียสละคนละ  ๓๐๐ บาทและเงินผู้ปกครองเด็กเล็กอุทิศช่วย                      รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๐๓ ก่อสร้างหอประชุมเพิ่มเติมอีก จากเงินงบประมาณของเทศบาล ๓,๐๐๐ บาท        ผู้ปกครองอุทิศเป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท   รวมทั้งสิ้น ๕,๖๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๐๕ ต่อเติมสร้างห้องประชุมอีก งบจากเทศบาล ๕,๐๐๐ บาท ผู้ปกครองเด็กเล็กบริจาคอีก ๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท  และย้ายนายบุญจันทร์ มั่งมา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่นี่ และย้ายนายกลึง อิสสระพงศ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพล
พ.ศ. ๒๕๐๖ กระทรวงศึกษาธิการ ได้โอนการศึกษาให้เทศบาลดำเนินการอีกครั้งหนึ่ง
โดยครูที่โอนมาได้รับเงินเดือนเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ศึกษาธิการจังหวัด ได้มาเป็นตัวแทน
พิธีมอบ เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๖ ได้งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ต่อเติมห้องประชุมจนแล้วเสร็จ
ในปีเดียวกัน  ทางราชการได้ย้ายนายบุญจันทร์ มั่งมา ครูใหญ่โทกลับภูมิลำเนาเดิม
และย้ายนายกลึง อิสสระพงศ์ กลับมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เช่นเดิม
พ.ศ. ๒๕๐๙ กระทรวงมหาดไทย ให้งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนหลังที่ ๒
งบ ๔๐,๐๐๐ บาท  ได้จัดทำเสาธงใหญ่ เป็นเสาธงเหล็กฐานคอนกรีตสินค่าก่อสร้าง จำนวน ๒,๓๗๕  บาท
พ.ศ. ๒๕๑๐ สร้างอาคารเรียนหลังที่ ๔  จากงบประมาณกระทรวงมหาดไทย
จำนวน ๑,๑๐๐ บาท และเทศบาลให้งบประมาณสมทบอีก ๑๔,๕๙๘ บาท รวมเป็นเงิน ๑๒๔,๕๘๙ บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๐
พ.ศ. ๒๕๑๑ สร้างเรือนเพาะชำ ๑ หลังด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียน
จำนวน  ๓,๔๗๗.๖๐ บาท สร้างประตูเหล็ก ๒ ประตู เป็นเงิน ๕,๒๐๒ บาท
พ.ศ. ๒๕๑๒ เทศบาลให้งบประมาณสร้างส้วม ๑ หลัง ๑๔ ที่
พ.ศ. ๒๕๑๓ นายกลึง  อิสสระพงศ์  ได้โอนย้ายไปเป็นหัวหน้าหมวดการศึกษาเทศบาล
ได้แต่งตั้งให้นายณรงค์  นารถภักดี   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ในปีนี้นายณรงค์  นารถภักดี
ครบเกษียณอายุราชการ ย้าย นายเรวัติ แพนชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ได้แต่งตั้ง
นางกองทูล อุตมวิริยะ ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตรีที่โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห์
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๑๓ มีครูฝ่ายปฎิบัติการสอนย้ายไปด้วยกันคือ นางระบอบ หงษ์วิศิษฐกุล นางบุญสอน สุภกุล และนางสาวพัชนีย์  ราชแสนเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๔ โรงเรียนมัธยมพล ได้มาอาศัยเรียนที่อาคารเรียนของโรงเรียนเนื่องจากเปิดเรียนใหม่ อาคารเรียนยังไม่พร้อมจึงอาศัยห้องเรียนจำนวน ๓ ห้องเรียน  ได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า“โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม”
พ.ศ. ๒๕๑๕ สร้างห้องเก็บถังน้ำฝนของโรงเรียนจากโรงเรียนจากเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนจำนวน ๓,๘๙๙  บาท กระทรวงมหาดไทยได้ให้งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท สร้างอาคารแบบ ๐๐๔  จำนวน ๖ ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๗ กันยายน  ๒๕๑๕ เป็นอาคารเรียนหลัง
ที่ ๕  ในปีนี้ผู้ปกครองนักเรียนชั้นเด็กเล็กได้มอบโต๊ะเรียนชนิดนั่งเดี่ยวมอบให้โรงเรียน
จำนวน ๔๐ ชุด ราคาชุดละ ๑๕๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐ บาท กองสลากกินแบ่งได้จัดซื้อเครื่องดนตรี มอบให้โรงเรียนมีกลองทอม ๑ ชุด แซกโซโฟน ๒ ตัว ทรัมเป็ด ๑ ตัว กลองชุด ๑ ชุด
พ.ศ.๒๕๑๖ ทางราชการได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายสุดตา ทองดี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โท  ที่โรงเรียนเทศบาลหนองแวง ตามคำสั่งที่  ๘๖/๒๕๑๖ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๑๖ ซึ่งขณะนั้นมีครู ๑๘ คน ภารโรง ๓ คน ในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรังปรุงพัฒนาด้านต่างๆ  ขอจัดหาเงินทุนซื้อเครื่องโรเนียว ขุดสระเพื่อเก็บน้ำ กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร เพื่อใช้ในการเกษตรของโรงเรียน
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้เงินอุดหนุน เพื่อซ่อมแซมตัวตึกหลังที่ ๑ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๒๒ สร้างอาคารเรียนหลังที่ ๖ แบบ. ๐๐๔ จำนวน ๖ ห้อง จากเงินอุดหนุนของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๔๘๖,๖๐๑ บาท เทศบาลใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติม ๑๗๘,๐๙๙ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๕,๐๐๐ บาท
ในปีนี้ได้ส่งโรงเรียนเข้าประกวดโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่ของกรมการปกครอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศรับโล่เกียรติยศพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๒๒ เทศบาลได้มีคำสั่งย้ายนายสุดตา ทองดี ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่
โรงเรียนเทศบาลหนองแวงและย้าย นายเฉลิม ศรีวิชัย ครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลมาแทน
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๒๒ กรมการปกครองได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายสุดตา ทองดี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ระดับ ๕ โรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล อีกครั้งหนึ่ง
พ.ศ. ๒๕๒๓ โรงเรียนได้รื้อเรือนเพาะชำ มาสร้างใหม่ที่ริมสระน้ำโดยงบประมาณ
ของเทศบาล จำนวน ๑,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๒๔ คณะครูได้ประชุมคณะกรรมการศึกษาจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าขึ้นในโอกาส
ที่โรงเรียนได้ก่อตั้งมาจนอายุ ๖๐ ปี ในการจัดงานครั้งนี้  ได้จัดหาเงินทุนสร้างรั้วคอนกรีต
แทนลวดหนาม
พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ทำการก่อสร้างประตูเหล็กใหญ่ ด้านทิศตะวันออกติดกับป้อมยาม
จากเงินบริจาคของ พลตำรวจตรีประชา พรหมนอก จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย ก่อสร้างส้วมเพิ่มอีก ๕ ที่
เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท  และก่อสร้างอาคารคอนกรีต ๒ ชั้น ๖ ห้องเรียน  เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท แบบ. ๒๑๖ กรมสามัญศึกษาก่อสร้างเสร็จเมื่อเดือน มีนาคม ๒๕๒๗ และในปีนี้นักเรียนสอบชิงทุนพระราชทานได้ ๑ คน คือ  เด็กหญิง ปัทมาพร จารุกำจร
พ.ศ. ๒๕๒๗ ได้แต่งตั้งให้นางกองทูล  อุตมวิริยะ  ผู้ช่วยฝ่ายธุรการไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพล ย้ายนายสงวน อภิรัตนวงศ์ ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทศบาลหนองแวง ย้ายนายวิชัย พานนนท์ อาจารย์ ๑ ระดับ ๔ จากโรงเรียนเทศบาลหนองแวงมารักษาการผู้ช่วยครูใหญ่ ฝ่ายวิชาการ
พ.ศ.๒๕๒๘ ได้อนุญาตเปิดชั้นเด็กเล็กเพิ่มอีก ๑ ห้องเรียน และได้แต่งตั้ง
นางเตียงทอง อัศวพัฒนากูล อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนเทศบาลหนองแวง มาเป็นครูช่วยฝ่ายธุรการ
พ.ศ. ๒๕๒๘ เทศบาลได้จัดตั้งงบประมาณต่อเติมรั้วเดิมด้านทิศใต้ตลอดแนว เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ นายถนอม ชาญนุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน ๑๐ ทุน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐ นางหล้า สนธิประสาท ได้สร้างพระพุทธรูป
หน้าตักกว้าง ๓๒ นิ้ว พร้อมด้วยแทนประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป   พระพุทธรูปมีฉายาว่า
“พระอุรามงคลพุทธพล ” และได้สร้างประตูเหล็กด้านทิศตะวันตก ให้อีก ๑ ประตู
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐ นายสุดตา ทองดี ครูใหญ่เกษียณอายุราชการ
เทศบาลได้แต่งตั้งให้ นายวิชัย  พานนนท์  รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ และในปีนี้
นายเปีย ทองดี ได้บริจาคตู้เย็น ๑ หลัง และรถตัดหญ้าให้แก่ทางโรงเรียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้ย้าย นายสมัคร  คุณแสน ผู้ช่วยครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลหนองแวง
มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ในโรงเรียนเทศบาลพลประชานุกูล ย้ายนางเตียงทอง อัศวพัฒนากูล
มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยครูใหญ่ที่โรงเรียนเทศบาลหนองแวงและยืมตัว นายยุทธนา พาพลงาม
มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมการปกครอง จำนวน ๓๘,๐๐๐ บาท
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
นายจันทร์                  ปัญญาประดิษฐ์ พ.ศ. ๒๔๖๖ - ๒๔๗๒  
นายเที่ยง                   คำพิทักษ์ พ.ศ. ๒๔๗๒ - ๒๔๗๓  
นายเปีย                    ทองดี พ.ศ. ๒๔๗๓ – ๒๔๗๕  
นายบุญ                  หมวดเมือง พ.ศ. ๒๔๗๕ – ๒๔๘๘  
นายเที่ยง                 คำพิทักษ์ พ.ศ. ๒๔๘๔  - ๒๔๘๘  
นายกวี                    ตรีศรี พ.ศ. ๒๔๘๘ – ๒๔๘๙  
นายบุญเหรียญ          ทองแสน พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๔๙๒  
นายศักดิ์                  วรรณกูล พ.ศ. ๒๔๙๒ – ๒๔๙๔  
นายณรงค์                นารถภักดี พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๔๙๘  
๑๐ นายคำภาชน์             มีสาร์ พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๔๙๙  
๑๑ นายกลึง                  อิสสระพงศ์ พ.ศ. ๒๔๙๙ – ๒๕๐๕  
๑๒ นายบุญจันทร์           มั่งมา พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๖  
๑๓ นายกลึง                 อิสสระพงศ์ พ.ศ. ๒๕๐๖ -  ๒๕๐๘  
๑๔ นายณรงค์               นารถภักดี พ.ศ. ๒๕๐๘  - ๒๕๑๓  
๑๕ นายเรวัติ                แพนชัยภูมิ พ.ศ. ๒๕๑๓ –  ๒๕๑๖  
๑๖ นายสุดตา               ทองดี พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๒๒  
๑๗ นายเฉลิม               ศิริวิชัย พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๒  
๑๘ นายสุดตา               ทองดี พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๓๐  
๑๙ นายวิชัย                 พานนนท์ พ.ศ. ๒๕๓๐ – ๒๕๓๑ (รักษาการ)
๒๐ นายวิชัย                 พานนนท์ พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๔  
๒๑ นางกองทูล              อุตมวิริยะ พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๐  
๒๒ นายยุทธนา              พาพลงาม พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ (รักษาการ)
๒๓ นางจำนงค์               วิภักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๗  
๒๔ นายยุทธนา              พาพลงาม พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐ (รักษาการ)
๒๕ นายยุทธนา              พาพลงาม พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕  
๒๖ นายสุรชัย                โสรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ (รักษาการ)
๒๗ นายสุรชัย                โสรินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน