ปฐมวัย

นางสาววรวลักษณ์ ขาวภา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางกุลธิดา สิทธิบุ่น
ครู คศ.3

นางมยุรา ไชยดา
ครู คศ.3

นางอธิวรรณ จรรยาศรี
ครู คศ.3

นางอรนุช นันแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวประทุมทิพย์ อันทะเกตุ
ครู คศ.2

นางสาวพรศิริ เพ็งจางค์
ครู คศ.1

นางสาวณัฐวิภา แสงหา
ครู คศ.1