กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางศิรินันท์ พุทธชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางขวัญใจ ขันโยธา
ครู คศ.3

นางสาวกชกร ตรีศรี
ครู คศ.2

นางรินทนา ดานชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางณัฐฐิณี พิมพาศรี
ครูผู้ช่วย

นางสมพิศ โสณนายะ
ครู คศ.2

นางปรารถนา วรรณวิจิตร
ครู คศ.1

นางสาวปภาวรินท์ พิริยะตระกูล
ครู คศ.1