กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอัจฉรา ภาคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกัลยณัฏฐ์ สมบัติปูรณี
ครู คศ.3

นางสาวสายสุดา โคตรสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา กระโจมทอง
ครู คศ.3

นางชนกนันท์ ธนเจริญพิบูลย์
ครู คศ.3

นายณนนทกฤษณ์ แก้วตา
ครู คศ.2

นายวิทูรย์ ทมงาม
ครู คศ.2

นายวิทยา สุรันนา
ครู คศ.2

นางสาววรรณชีวา ศรีนอก
ครู คศ.2

นางพรทิพย์ เจษฏาธนบดี