กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทองสุข พันธ์เดช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปราณี งามดี
ครู คศ.3

นางเฉลิมขวัญ อาจเวทย์
ครู คศ.3

นางพรดารา พุทธจักรศรี
ครู คศ.3

นางสำเร็จ พิทักษ์
ครู คศ.3

นางสาวสกุณา นอกพล
ครู คศ.2

นางสาวอาภรณ์ ขจรนาถ
ครู คศ.2

นางสาวชุติมา ธนาวัฒนากร
ครู คศ.3

นางสมหวัง ภูแถวนา
ครู คศ.3

นางสาวสุธานี ทองย่อม
ครู คศ.2

นางสุธิษา ปุริมะโน
ครู คศ.1

นางสาวปณิดา ประทุมคำ
ครู คศ.2