กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเดวิทย์ ไกยผ่าย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางรัตนาภรณ์ ปัตตาเน
ครู คศ.3

นางผกาวัลย์ สุอินทร์
ครู คศ.3

นางอภิญญา ไทยเมืองพล
ครู คศ.3

นายภูมินันท์ ธนเจริญพิบูลย์
ครู คศ.3

นางนิสิตา รัตตะเวทิน
ครู คศ.2

นางชุลีพร จรุงเกียรติ
ครู คศ.2

นางธมน ศรีทัศนาสกุล
ครู คศ.2

นางณัฏฐ์ชานันท์ รังศรีคาร
ครู คศ.2

นางสาวภาวดี ศรีหาญ
ครู คศ.1