กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกาญจนา บัวกลาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิคม ขันโยธา
ครู คศ.3

นายกิจสังคม วิชัย
ครู คศ.3

นางสาวเอมอร อิ่มถาวร
ครู คศ.2

นายมนต์ชัย โคตรนารา
ครู คศ.1