กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอดิศร สิงห์ไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกิตติศักดิ์ เจษฎาธนบดี
ครู คศ.3

นางสาวจิราภรณ์ อินทรสา
ครู คศ.3

นางสาวโชติกา มาตทะวงษ์
ครู คศ.2

นางสาววารีรัตน์ บุญโคว้
ครู คศ.1

นางสาวอภิชดา นาคสมบูรณ์
ครู คศ.2

นางอัญชลีพร โทรัตน์