กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายภูมินันท์ ธนเจริญพิบูลย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายนิคม ขันโยธา
ครู คศ.3

นายเดวิทย์ ไกยผ่าย

นายกิจสังคม วิชัย

นายณัฐยศ วงศ์ก้อม
ครู คศ.3

ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์ ประเสริฐ
ครู คศ.3

นายณนนทกฤษณ์ แก้วตา
ครู คศ.2

นายอดิศร สิงห์ไธสง
ครู คศ.2

นายวิทยา สุรันนา
ครู คศ.2

นายมนต์ชัย โคตรนารา
ครู คศ.1

นายวิทูรย์ ทมงาม
ครู คศ.2