กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวรำไพ เทพเรียน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางศิริพร ประจิตร์
ครู คศ.3

นางศศิธร โกมุทธพงษ์
ครู คศ.3

นางสุวัฒนา พิกุล
ครู คศ.3

นายณัฐยศ วงศ์ก้อม
ครู คศ.3

ว่าที่ ร.ต.นพรัตน์ ประเสริฐ
ครู คศ.3

นางวรรณา ทองเหล้า
ครู คศ.3

นางสาวพัชรี แสนดี
ครู คศ.2