กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอรทัย พานนนท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจันทรา เถาว์พันธ์
ครู คศ.3

นางณัฐกฤตา พลราชม
ครู คศ.3

นางสาวสุรางค์รัตน์ คำดี
ครู คศ.3

นางปุณยนุช วรรณโกวิท
ครู คศ.3

นางสุกัญญา วงษ์แก้วเกตุ
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา กิ่งแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวผกาวรรณ ทองดี