ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรำไพ เทพเรียน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,11:35  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจานวนเต็ม โดยการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E ) สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาววรรณชีวา ศรีนอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,11:30  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..